מדיניות הפרטיות

חברת ביטקוד בע”מ (להלן: “החברה”) מפעילה מערכת המאפשרת לחתום ולהחתים על מסמכים בחתימה דיגיטלית. החברה מפעילה את המערכת באמצעות אתר אינטרנט בכתובת: www.isign.co.il (להלן: “האתר”) ובאמצעות אפליקציה בכתובת: app.isign.co.il (להלן: “האפליקציה”). האתר והאפליקציה יקראו להלן ביחד: “המערכת”.

להלן מדיניות החברה ביחס להגנת הפרטיות במערכת, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת.

  1. רישום לשירותי המערכת

קבלת השירותים טעונה בהרשמה ורכישת מינוי כמפורט בתנאי השימוש של המערכת. בהליך ההרשמה תידרש למסור מידע אישי (שם, שם החברה, כתובת דואר אלקטרוני ועוד). מבלי למלא את שדות החובה לא תוכל להירשם ולהשתמש בשירותי המערכת.

  1. שמירת נתונים

2.1 הנתונים אשר תזין בעת הרשמתך כאמור, יישמרו במאגרי המידע של החברה. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם מבלי למסור את המידע לא תוכל לסיים את ההרשמה למערכת ולהשתמש בשירותיה.

2.2 כמו כן ובנוסף, המשתמש יודע ומאשר כי מידע ופרטים אודות אנשי קשר של המשתמש וכן המסמכים המועלים על ידו למערכת נשמרים בה.

  1. נתוני אמצעי התשלום

החברה אינה שומרת ברשותה את פרטי אמצעי התשלום אשר מוזנים במערכת בעת רכישת המנוי, החברה מעבירה פרטים אלו לסולק העומד בתקן אבטחת מידע לסליקת אשראי PCI  DSS.   

  1. דואר אלקטרוני

החברה תשלח לגולשים מדי פעם מידע בדבר שירותיה, מידע שיווקי ופרסומי באמצעות דואר אלקטרוני. ההרשמה למערכת מהווה הסכמה מפורשת לכך, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את קבלת הודעות הדוא”ל על ידי שליחת הודעה באמצעות טופס יצירת קשר. 

  1. מסירת מידע לצד שלישי

 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים אשר נמסרו בעת ההרשמה למערכת אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה אשר תחייב חשיפת פרטיך.

5.2 אם תבצע במערכת, פעולות המפרות את תנאי השימוש במערכת או פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

5.3 במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי.

5.4 אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות המערכת לתאגיד כלשהו וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המערכת עם פעילותו של צד שלישי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5.5 בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לרכושו של צד שלישי.

6. Cookies

החברה עושה שימוש  ב’עוגיות’  (cookise) במערכת לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. טכנולוגיית ה – cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט והאפליקציות. ניתן להימנע מקבלת cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חשוב לדעת – מומלץ שלא לבטל את קבלת ה – cookies של המערכת.

  1. אבטחת מידע

החברה מיישמת במערכת, מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה. אין במערכות אלו ביטחון מוחלט ולכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים במערכת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

  1. ניטור כניסות ופעולות במערכת

מלבד שמירת הנתונים כאמור בסעיף 2 לעיל, המערכת מנטרת את הכניסות והפעולות אשר נעשות בה ע”י המשתמש, לרבות מסכים של המערכת אשר המשתמש ביקר בהם, קישורים בתוך המערכת עליהם המשתמש לחץ וכו’. בעשותו שימוש במערכת המשתמש נותן את הסכמתו לניטור פעולותיו במערכת כאמור.

  1. הגבלת אחריות

לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש במערכת, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי המערכת או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש במערכת קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש במערכת.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ועל כן יש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות הפרטיות אשר במערכת.