תנאי השימוש

1. כללי

1.1 ביטקוד תוכנה בע”מ ח.פ. 515822435 (להלן: “החברה”) מפעילה מערכת המאפשרת לחתום ולהחתים על מסמכים בחתימה דיגיטלית.

1.2 החברה מפעילה את המערכת באמצעות אתר אינטרנט בכתובת: www.isign.co.il (להלן: “האתר”) ובאמצעות אפליקציה בכתובת: app.isign.co.il (להלן: “האפליקציה”). האתר והאפליקציה יקראו בתנאי שימוש אלו להלן ביחד: “המערכת”.

1.3 השימוש במערכת מהווה הסכמה וקבלת תנאי שימוש אלו במלואם וכלשונם. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם), אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במערכת או בחלק ממנה, לכל מטרה שהיא.

1.4 תנאי השימוש כתובים בלשון זכר, אך הם מכוונים לגברים ונשים כאחד.

1.5 ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של החברה (להלן: “מדיניות הפרטיות”) בכתובת: isign.co.il/privacy , אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 

2. חשבון מנוי

2.1 המנוי ימסור את המידע והנתונים שיתבקש, בתהליך הרישום ויצירת חשבון מנוי חדש במערכת (להלן: “חשבון המנוי”).

2.2 פרטי המנוי יישמרו כדין על ידי החברה. המנוי מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את הפרטים והנתונים שיתבקש למסור בתהליך יצירת חשבון המנוי וכי אלו נמסרים מרצונו ובהסכמתו. בלא מסירת הפרטים והנתונים כנדרש בשדות החובה במערכת, לא ניתן ליצור חשבון מנוי.

2.3 לכל מנוי יינתן שם משתמש (כתובת הדוא”ל אשר הוזנה על ידו בעת הרישום למערכת) ותוקצה לו סיסמא ראשונית אותה יוכל להחליף בעת ההתחברות הראשונית למערכת.

2.4 במקרה של שינוי פרטים על המנוי לעדכנם בממשק/עמוד הגדרות החשבון.

2.5 בכל עניין הקשור למערכת, ובפרט, בכל הקשור ליצירת חשבון מנוי, חל איסור מוחלט, להתחזות לכל אדם או ישות או לסלף זהות או השתייכות, לרבות שימוש בשם המנוי של אדם אחר, סיסמה או חשבון אחר.

2.6 המנוי רשאי להתיר למשתמשים נוספים המשתייכים לתאגיד ו/או לגוף ו/או לארגון אשר פתח חשבון מנוי, לעשות שימוש במערכת בחשבון המנוי, בהתאם לכמות המשתמשים המותרת על פי חבילת השירות אותה המנוי רכש. המנוי יהיה אחראי לקיום תנאי שימוש אלו על ידי כל משתמש מטעמו, מבלי לגרוע מאחריותו האישית של כל משתמש לפעול על פי ולקיים את תנאי השימוש.

2.7 בכל כניסה למערכת, המנוי או משתמש מטעמו יזדהה באמצעות שם המשתמש וסיסמה.

2.8 החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המנוי מתחייב לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו.

2.9 החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמנוי ו/או משתמש מטעמו יעשו במערכת. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל, ולהרחיק כל משתמש מכניסה ו/או משימוש במערכת.

2.10 המנוי מתחייב להודיע מיד לחברה על כל גילוי של שימוש לא מורשה בשם מנוי, סיסמה, פרטי חשבון אחרים, ו/או על כל הפרה (לרבות הפרות אבטחה) אחרת, של כל גורם ו/או משתמש במערכת.

2.11 ייתכן ובמהלך השימוש בחשבון המנוי, המשתמש יבחר למסור לחברה מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים עבור המשתמש. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. במסירת המידע המשתמש מאשר כי מידע זה נאסף על ידו כדין והחברה רשאית לעשות בו שימוש לצורך מתן השירותים למשתמש.

2.12 אין ביצירת חשבון מנוי וברכישת אחת מהחבילות המוצעות על ידי החברה כדי להקנות למנוי זכויות כלשהן, בקשר למידע המצוי במערכת ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המצוי במערכת.

2.13 מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת תוכן חשבון המנוי, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית. למנוי וכל משתמש מטעמו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש והוא מוותר על כל תביעה כאמור.

 

3. סוגי החבילות

 החברה מציעה למנויים את סוגי החבילות, כדלקמן:

3.1 חבילת היכרות”: מנוי לארבעה עשר (14) יום, הכולל חתימת עד 15 מסמכים על ידי משתמש אחד, ללא עלות. כל משתמש זכאי לתקופת ניסיון אחת בלבד;

3.2 “חבילה בסיסית“: מנוי חודשי מתחדש, הכולל חתימת עד 30 מסמכים (בחודש) על ידי משתמש אחד בלבד, בעלות של 49 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי);

3.3 “חבילה מתקדמת“: מנוי חודש, מתחדש, הכולל חתימת עד 100 מסמכים (בחודש) על ידי שלושה משתמשים בחשבון המנוי, בעלות של 129 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי);

3.4 “חבילת פרימיום“: מנוי חודשי מתחדש, הכולל חתימת עד 500 מסמכים (בחודש) על ידי עשרה משתמשים בחשבון המנוי, בעלות של 389 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי);

3.5 חבילת הטבה”: אחת מהחבילות המוצעות על ידי החברה בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה (“תקופת ההטבה”), במחיר מנוי מוזל שישולם מראש עבור תקופת ההטבה. לאחר תום תקופת ההטבה, המנוי יתחדש אוטומטית מדי חודש במחיר המלא של החבילה שבגינה ניתנה ההטבה.

 * כמות המסמכים החודשית איננה ניתנת לצבירה.

 

4. מחירים ותשלומים

4.1 מחירי החבילות אינם כוללים מע”מ.

4.2 החברה תשלח למנוי חשבונית מס אלקטרונית/דיגיטלית בגין כל תשלום.

4.3 החיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי על פי הזנת הפרטים הנדרשים בתהליך רכישת המנוי. מספר כרטיס האשראי ופרטיו יוזנו בעת רכישת המנוי על פי תנאי קנייה בטוחה. סך החיוב לאחר לחיצה על “אישור הזמנה” הינו מחיר החבילה שנבחרה כפי מחירה באפליקציה ברגע ההזמנה.

4.4 החברה רשאית לשנות מחירי החבילות מעת לעת.

 

5. ביטול מנוי

5.1 עד 14 ימים ממועד רכישת המנוי, המנוי רשאי לבטל את החבילה שרכש, אם לא עשה שימוש בשירות עד למועד הביטול, ואזי החברה תשיב למנוי את הסכום ששילם, בניכוי 5% מסכום העסקה או סך של 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

5.2 בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ביטול מנוי יכנס לתוקפו בתום החודש שבו נמסרה הודעת ביטול המנוי לחברה. ניתן לבטל את המנוי בעמוד “הגדרות” במערכת, על ידי לחיצה על כפתור ״ביטול מינוי״. כמו כן ניתן למסור את ההודעה למוקד השירות בהודעת דואר אלקטרוני, לכתובת: support@isign.co.il.

5.3 בכל מקרה של בקשת ביטול לפני תום החודש שבגינו שולם, המנוי יהיה רשאי להמשיך לנצל את יתרת המסמכים ואת שירותי המערכת עד לתום התקופה. יובהר כי המנוי לא יזוכה בסכום כלשהו במקרה של ביטול מנוי, למעט כאמור בסעיף 5.1 לעיל.

5.4 בקשה לבטל את חידוש המנוי לאחר סיום תקופת הטבה, שתתקבל בתקופת ההטבה, תכנס לתוקף בתום תקופת ההטבה והמנוי לא יתחדש.

 

6. קניין רוחני

6.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ועיצוב האתר והאפליקציה, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – “המידע”) – הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

6.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג במערכת, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האתר או כל מידע אחר (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע, ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

 

7. התחייבויות המנוי/המשתמש

 המנוי ו/או המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:

7.1  כי ישתמש בשירותי החברה על פי הוראות כל דין ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.

7.2 כי לא יעשה שימוש במערכת לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה 1995; ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש במערכת ע”י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו’, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

7.3 כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה לצורך קבלת השירותים.

 

8. תוצאות הפרת תנאי השימוש

8.1 בנסיבות בהן מנוי ו/או משתמש עשה או עושה שימוש כלשהו, באתר ו/או בעניין כלשהו הקשור לאתר, האסור לפי תנאי השימוש, או שימוש שעלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המנוי ו/או המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה ו/או במקרה של אי תשלום בעבור השירות, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למנוי ו/או למשתמש אף ללא צורך בהודעה מוקדמת.

8.2 אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המנוי ו/או המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

8.3 החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה, חיונית או מידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

8.4 אין באמור לעיל לגרוע מיתר הזכויות והסעדים העומדים ו/או נתונים לחברה כלפי המנוי ו/או המשתמש במקרה של הפרת תנאי שימוש אלו על תנאי שימוש אלו ועל פי כל דין

 

9. שירות ותמיכה

9.1 החברה מספקת שירותי תמיכה למנוייה ולמשתמשים במערכת בשעות הפעילות (ניתן למצוא באתר ובאפליקציה את שעות הפעילות של החברה). יש לשלוח פרטים בטופס ‘יצירת קשר’ והחברה תעשה כמיטב יכולתה לתן מענה בתוך יום עסקים אחד ממועד קבלת הפנייה.

 

10. הגבלת אחריות

10.1 המערכת ניתנת לשימוש כמות שהיא (“AS IS”) וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה.

10.2 השימוש במערכת הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המנוי ו/או המשתמש.

10.3 החברה איננה אחראית לכל טענה, דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כנגד המנוי ו/או המשתמש מטעמו, שחתימתו של המנוי ו/או המשתמש על כל מסמך שהוא, באמצעות המערכת, איננה חתימה תקפה ו/או מחייבת.

10.4 ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של המערכת בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע שימוש במערכת, לא תהא למנוי ו/או למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאנה ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות מנוי ו/או משתמש כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשימוש במערכת.

10.5 מערכותיה של החברה המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים, לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים וכו’, ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות למערכת או לחלקים ממנה והונאות מקוונות אחרות (להלן: “הגורמים העוינים”). החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הגורמים העוינים, אך למרות זאת, אין אפשרות למניעה מוחלטת של הגורמים העוינים, וייתכן שייגרמו למנוי ו/או למשתמש נזקים או הפסדים כתוצאה מפעולות של הגורמים העוינים, לרבות חשיפה ואו שיבוש מידע, שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכת וכו’. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה ובכל צורה ואופן לכל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.

 

11. שינוי תנאי השימוש וסיום השימוש במערכת

11.1 החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש ו/או לעדכנם מעת לעת.

11.2 היה והחברה תשנה ו/או תעדכן את תנאי השימוש, אלו יחייבו את המנוי ו/או המשתמש ממועד שיקבע על ידי החברה ובכל מקרה ממועד השינוי ו/או העדכון ואילך.

11.3 החברה רשאית להפסיק את מתן השירותים והשימוש במערכת בהודעה מראש ובכתב למנוי בת 30 ימים. הודיעה החברה למנוי על סיום מתן השירותים והשימוש במערכת כאמור, ההתקשרות עם המנוי תבוא לידי סיום בחלוף 30 ימים מההודעה כאמור, מבלי שלמנוי ו/או למשתמש מטעמו, תהיינה טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה. החברה תפסיק לגבות מהמנוי את התשלום החודשי בגין החודש שלאחר סיום השימוש ואילך. 

 

12. הדין החל וסמכות שיפוט

12.1 הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנם דיני מדינת ישראל.

12.2 לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור במערכת ו/או ה שימוש בה.

 

13. דיוור

13.1  המשתמש מסכים לכך, שהחברה תשלח לו מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו לקבלת ההודעות כאמור, בכל עת,  בהודעת דואר אלקטרוני למוקד השירות, לכתובת: support@isign.co.il.